Връзката между Бърнаут и Щастие на Работното Място

Би могло да се каже, че до скоро щастието не беше термин, който се използва широко в академичните изследвания на преживяването на служителите в организациите. От друга страна организационните психолози дефакто винаги са се интересували от щастието на служителите на работното място – през призмата на удовлетвореност от работа.

Бърнаутът и щастие на работното място са тясно свързани. Когато работният стрес стане прекалено голям, той може да доведе до т.нар. прегаряне и изтощение на служителите, което в крайна сметка води до намалена работна производителност и намалено удовлетворение от работата.

Какво е бърнаут?

Бърнаутът е състояние на изтощеност, физическа и емоционална, което може да се прояви при служителите, които са подложени на продължителен и интензивен стрес на работното място. Това състояние често включва чувство на безнадеждност, отчужденост и липса на мотивация.

До какво води бърнаутът на работното място?

Намаляване на производителността: Служителите, които се борят с бърнаут, често имат намалена концентрация и мотивация за работа, което води до намалена работна производителност.

Увеличаване на грешките: Прегарянето може да окаже влияние върху качеството на работата и репутацията на организацията.

Липса на удовлетворение от работата: Служителите, които са подложени на бърнаут, често изпитват намалено удовлетворение от работата си, което може да влоши работната атмосфера и да доведе до влошаване на морала и мотивацията на целия екип.

Прегарянето е много силно свързано с качеството на работния живот и всичките му шест аспекта, които са:  натоварване, контрол, оценка/възнаграждение, взаимовръзки/общуване, справедливост и ценности.

Дали хората се чувстват щастливи или проявяват симотми на бърнаут зависи от това с колко и каква работа са натоварени. Начините, по които хората биват контролирани, наличието или липсата на обратна връзка от лидерите, начините, по които се дава тази обратна връзка пряко влияят върху движението между двете точки – щастие и прегаряне. Дали хората се чувстват видени, оценени и правилно възнаградени е в основата на формирането на усещането за значимост. Има ли пълноценно общуване, доверие между колегите и екипите? Съществува ли сътрудничество или единствено конкуренция? Тези въпроси пряко сочат към това каква е работната атмосфера и до колко задоволява потребностите на всеки един човек от общуване. Без усещане за принадлежност, без усещане за общност и обща цел е много малко вероятно да има усещане за щастие на работното място. Много по-вероятно е хората да имат симптоми или да дори да изпитват бърнаут. Справедливост и ценности са два аспекта от работния живот, които най-лесно могат да бъдат оценени. Те са фундаментални и влияят на поведението на хората и екипите дори на несъзнавано ниво. Има ли усещане за неспрведливост и разминаване между личните ценности и тези на компанията бърнаутът е гарантиран.

Какво прави хората щастливи и защо някои хора са по-щастливи от други?

Причини за щастието на човека мога та бъдат следните четири:

  • нещо в средата или обстоятелствата на човека го прави щастлив;
  • нещо вътре в човека го предразполага да бъде повече или по-малко щастлив;
  • взаимодействие между човека и ситуацията създава щастие;
  • волевите поведения влияят на щастието.

А най-вярно е схващането, че всичките четири играят важна роля и имат значение за щастието.

Как да подобрим щастието на работното място и да предпазим от бърнаут?

Като създаваме подкрепяща работна среда: подкрепянето на отворената комуникация и споделяне, насърчаването на различни видове екипни дейности, провеждане на тиймбилдинг активности могат значително да подобрят работната атмосфера.

Поддържане на баланс между работа и личен живот: въвеждането на гъвкаво работно време, спазване на регламентираните почивки, планиране на отпуски, развиване на лични интереси и хоби занимания са стъпки за постигане на този баланс.Обучение и повишаване на нивото на осъзнатост: организирането на обучения и семинари за управление на стреса, комуникационни умения и личностно развитие помагат на служителите да се справят по-ефективно с предизвикателствата на работното място. Запознаването с причините и симптомите на бърнаут, с начините за повишаване на усещането за щастие прави хората по-осъзнати и им дава лостове и механизми, с които да подобряват както собственото си представяне, така и начина, по който се чувстват на работното място.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *